BACK


Iti daytoy a sao ni Apo Jesus, isut' sao a nakaipasirmataan ti nacaay-ayat ken dackel nga namnama ti tao.  Daytoy a sao pinagsiddaawna pay dagiti adu a tattao gapu ta idinto nga matay la ngaruden ti tao, cunana nga agbiag pay no la ketdi mamati Kencuana.

Cadagiti sabali a parsua cas cadagiti ic-ican ken amin nga agcarcarayam ditoy daga, maminsan laeng nga agbiagda. No nataydan agpatinggada idiayen.  Ngem ti tao saan a casta.  Ti tao cuna ni Apo Jesus, uray no matay agbiag pay la ket ta mamati Kencuana.  Cayatna a soaen nga idiay labes ti tanem adda pay biag ti tao. Nga ti pagpatinggaan ti tao saan nga tanem no di ket cas cuna ni Apo Jesus, uray na matay agbiag pay. Ti laeng agpatingga idiay tanem isu ti bangcay- bagi a lasag.  Ngem adda biag calpasan ti patay.

I. Ita, ania ngarud daytoy biag calpasan ti patay?

      A) Ti biag calpasan ti patay isu daydiay biag nga adda pannacairelacionna ken ni Apo Dios. (Basaen ti Juan 15:4-6).  No adda ngarud pannacairelacionna ken ni Apo Jesus, adda ngarud pannacaicambingna iti Dios.

     B) Daytoy a biag ngarud ti mamati calpasan ti ipapatayna isut' biag nga mataginayon, (Basaen ti
Juan 3:16); isut' biag nga agnanayon. (Basaen ti Juan 3:36)

Nacascasdaaw a biag! Ket daytoy a biag isu coma ti pagi-innapalan a tagicua-en dagiti tao. Isu coma ti pagtarigagayanda a sepulen.

II. Ta casano to panagtagicua itoy a biag?

Isu ti pangababawi ti basol. (Basaen ti Aramid 2:37-38).  Isu ti panamati ken ni Apo Jesus (Basaen ti
Juan 3:36)  Ti panamati ken Apo Jesus caipapanna ti panangisuco Kencuana ti amin a casasaadtayo. Itedtayo kencuana ti amin a biagtayo tapno dalusannatayo cadagiti basbasoltayo. Ket no nadalusanen dagiti basbasoltayo, maicarin ti biagtayo a maisinggalut Kencuana. Ket no naisinggalut ti biagtayon Kencuana ket ni Apo Jesus isun ti makincucua cadatayo, natungpalen ti cuna ti Biblia nga "ti mamati iti Ama, adda biagna nga agnanayon."

III.  Ta caano aya ti pannacabalinatayo a mangtagicua itoy a biag? Into laeng kadi calpasan a mataytayo?

Basaen ti estoria ni Zacheus. (Lucas 19:1-10). Ni Zacheus maysa nga agserserbi ti gobierno idi cas mangsingir ti buis ket mangabasol gapu ta adda suiticna. Agsingir ti ad-adu ngem ti ibaga ti linteg. Bayat nga agsasaoda ken Apo Jesus nabigbigna ti basolna ket nagtestimonio iti sangngoanan ni Apo Jesus iti testimonio ti panagbabawi. Nagbabawi cadagiti basbasolna ket namati ken inawatna ni Apo Jesus.

Ni Apo Jesus a macakita ti aniaman nga adda ti uneg ti puso, kinunana ken Zacheus, "Ita nga aldaw immay ti pannacaisalacan itoy a balay."  Kayatna a saoen, saan a naituntuncua ti pannacaisalacan ni Zacheus. Canito a nagbabawi cadagiti basbasolna ket inawatna ni Jesus, immay kencuana ti pannacaisalacan.

Ti pannacaisalacan caipapananna ti biag nga agnanayon, ket no ti tao immay kencuana ti pannacaisalacan, simmangpet met kencuanan ti biag nga agnanayon. Ta ti biag nga agnanayon  adda ken ni Apo Jesus,  ket isu laeng daytoy  a biag ti isagutna cadagiti amin nga agayat ken mamati kencuana ita a sibibiagda tapno uray into matayda agpayso nga agrupsa ti bancay ngem ti espirituda isut' makipagbiag iti Dios iti awan inggana. Gapuna kinuna ni Apo Jesus, "Ti mamati caniak, uray no matay agbiagto pay".(Juan 11:26)

Isu daytoy a biag ti casapulan tayo amin. Ti casapulan tayo a nangnangruna cas ti natan-oc a plano ti Dios iti tao, saan a kinabacnang, ta ania ti magunguna ti tao no maalana ti amin a lubong, ti amin a kinabacnang no mapucaona met ti cararuana? Gapuna nga ti nangnangruna a casapulantayo isu ti biag nga agnanayon, biag nga ti laeng  macaipa-ay isu ni Apo Jesus.

IV. Apay aya a masapultayo a tagicua-en daytoy a biag?
(Basaen ti I Juan 5:11-12 ken Juan 3:16)

Ti pammati ken ni Apo Jesus isu't panecnec ti pangtulnog kencuana. Ket dagiti agtulnog kencuana adda biagda nga agnanayon. Ngem dagiti saan nga agtulnog kencuana saandanto a makita ti biag, ket ti pungtot ti Dios agtaengto cadacuada.

Nasken ngarud a tagicuaen tayo daytoy a biag, no ditay cayat nga agtaeng ti pungtot ti Dios cadatayo, ket ti pungtot ti Dios isu ti macuna nga "infierno"

Wen, ti biag nga isagut ti Dios cadagiti mamati ken agtulnog ken ni Apo Jesus saan a madadael. Pudno nga ti bangcay agpatingga ken agrupsa idiay tanem ta daytoy bagi a lasag nagtaud iti daga, ket agsubli met laeng iti daga ngem ti cararua no mamatitayo ken ni Apo Jesus, saan nga agrupsa ket saan a matay. Isu daytoy a biag ti makipagtaeng iti Dios idiay trono a nailangitan. Isu daytoy ti cayat a sa-oen ni Apo Jesus idi kinunana "Ti mamati caniac uray no matay, agbiagto pay."

Ti ama ditoy, agpayso a natay ti bagi a lasag, ngem gapu ti pammatina ken ni Apo Jesus, natay ti bagi a linalasag ngem makipagbiag iti Dios babaen iti cararua. Ta casta ti keddeng ti langit cadatayo a tao. Nasakit nga agpayso ti panagsisina ngem ti pacaliwliwaantayo coma isu daytoy nga ti pudno a kinatao ti tao saan a matay no di ket makipagbiag iti Dios.

Umun-una laeng ngarud ni tata idiay ket intayto met sumurot kencuana. Ti la aramidentayo tapno masaracan tayto idiay ayanna isu to panangawat, panagtulnog ken panamati tay met ken ni Apo Jesus. Amen.

(Nai-sermon idiay UCCP, Aringay, La Union idi Enero 2, 1974)

Ti Biag Calpasan ti Patay/Life After Death                                       
TI BIAG CALPASAN TI PATAY
(Lecsion ti Biblia: Juan 11:1-46)
Rev. Juan B. Cabanting
"Ti mamati caniak uray no matay agbiagto pay." (Juan 11:26)
PDF Version